Tietosuojaseloste

R & K Nahkahuolto Oy:n (markkinointinimeltään Pesulinna) rekisteri- ja tietosuojaseloste asiakas- ja henkilörekisteriin liittyen. Henkilötietolain (523 / 99) 10 ja 24 § sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste asiakas- ja henkilörekisterin osalta. Laadittu 1.8.2023.

Taustaa

Tämä on tietosuojaseloste R & K Nahkahuolto Oy:n (markkinointinimi Pesulinna) asiakasrekisteristä. Tietosuojaselosteessa kuvataan miten R & K Nahkahuolto Oy kerää, hyödyntää, säilyttää ja suojaa asiakkaiden henkilötietoja. 

R & K Nahkahuolto Oy toimii rekisterin ylläpitäjänä ja omistajana asiakasrekisterin osalta. R & K Nahkahuolto Oy on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa. R & K Nahkahuolto Oy pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Muutoksista tiedotetaan rekisteröidyille lainsäädännön niin vaatiessa. 

Rekisterin pitäjän yhteystiedot & yhteyshenkilö

Yrityksen nimi: R & K Nahkahuolto Oy. Markkinointinimi: Pesulinna. Y-tunnus: 0872332-6

Posti- ja käyntiosoite: Linnavuorentie 28, 00950 Helsinki. Puhelin: 09 344 5792

Rekisteri- ja tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö: Hanna Johnsson. Puhelin: 050 3200 390 Sähköposti: hanna.johnsson[at]pesulinna.fi

Rekisterien nimet

Tämä tietosuojaseloste kattaa seuraavien rekisterien puitteissa kerättävät henkilötiedot sekä tietojen keräämisen perusteet ja tietojen käsittelyn: Asiakas- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Siltä osin kuin edellä mainitut rekisterit sisältävät henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia, määräyksiä sekä viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä. 

Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tietosuojaselosteessa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat sekä rekisteröidyn oikeudet. 

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn käyttötarkoitus

Asiakas- ja/tai siihen rinnastettava muu yhteistyö- tai toimitussuhde: Rekisterien käyttötarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakkuuden, ja/tai muun vastaavan yhteistyösuhteen tarkoituksen mukainen hoitaminen, tilausten ja toimitusten toteutus, laskutus. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun vastaavan asiallisen yhteyden perusteella henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään asioinnin yhteydessä; muun muassa verkkosivuston ja sosiaalisen median vierailujen yhteydessä, yhteydenottolomakkeen, sähköpostin tai sosiaalisen median kautta lähetettyjen viestien ja tietojen avulla, tarjouksen, sopimuksen ja tilauksen laatimisen yhteydessä, asiakastapaamisissa sekä muissa tilanteissa, missä asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään, asiakasrekisterin ylläpitämiseen, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen (ml tilaus, toimitus, laskutus), asiakkaan sekä palvelutuottajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä analysointiin ja tilastointiin sekä toiminnan kehittämiseen liittyen.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn käyttäminen

Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen 
 • Palveluiden tarjoaminen ja tuottaminen; tilausten tueksi tarvittavat tarkentavat tiedot
 • Tilausten toimitus, jakelu ja kuljetus asiakkaille
 • Laskutus, tarvittaessa perintä sekä asiakastapahtumien varmentaminen
 • Asiakasviestintä, asiakassuhteen ylläpito ja yhteydenpito asiakkaisiin
 • Palveluita koskeva analysointi ja tilastointi sekä kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • Mainonnan, myynnin ja markkinoinnin kohdentaminen
 • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilörekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Henkilön asema ja positio asiakasyrityksessä *)
 • Yrityksen / organisaation nimi ja y-tunnus *)
 • Sähköpostiosoite
 • Posti- ja käyntiosoite
 • Puhelinnumero
 • Laskutustiedot *)
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista ja niiden muutoksista
 • Tilausten seuranta- ja historiatiedot
 • Muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot
 • Asiakasnumero ja/tai tunniste
 • Markkinointilupa tai -kielto
 • Asiakkaan itse toimittamat / antamat tiedot
 • Www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite
 • Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa 
 • Aikaisempi tilaushistoria; tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

 

Selitykset:

 • *) merkityt koskevat vain yritysasiakkaita
 • Muut koskevat sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaita

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.  

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla laitteistojen fyysisestä, digitaalisesta ja toiminnallisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan R & K Nahkahuolto Oy käytössä paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäpalvelujen (kuten mahdolliset sopimuspesulat, korjaus- ja muut yhteistyökumppanit, kuljetus- ja logistiikkakumppanit, laskutus, perintä tai markkinointi) tuottamiseen. Tietoja ei luovuteta Pesulinnan (R & K Nahkahuolto Oy:n) ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön tai markkinointitarkoituksiin pois lukien edellä mainitut lisäpalvelut sekä lainsäädännön ja viranomaisten niin velvoittaessa. 

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse eikä luovuta tietoja ulkopuoliselle muuta kuin siinä laajuudessa kuin asiakassuhteeseen liittyvien palveluiden ja tuotteiden toteutus ja laskuttaminen tätä vaatii. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa. Henkilötietoja ei luovuteta sivullisille tai ulkopuolisille ellei siihen ole perusteltua tarvetta.

Tietojen kerääminen, säilyttäminen & poistaminen

Potentiaalisten asiakkaiden rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suostumuksella asiakkaalta muun muassa verkkosivustolla vierailun yhteydessä, www-lomakkeiden kautta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä, tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Rekisterin pitäjä huolehtii kerättyjen henkilötietojen asianmukaisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä määritellyn käytännön mukaisesti. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Muut henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Mikäli henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen on perustunut ainoastaan asiakkaan suostumukseen, poistetaan henkilötiedot tämän pyynnöstä.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 

Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa; pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Oikeus vaatia tietojen poistamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä; ”oikeus tulla unohdetuksi”. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Asiakkaalla on oikeus vastustaa häntä itseään koskevia tietojen käsittelyä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta ja rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämistä varten sekä rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä, sekä oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi, vaikka peruste tiedon käsittelylle muutoin olisikin.

Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä. Asiakkaan on esitettävä oikaisupyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai sähköpostitse.

Mikäli rekisterissä oleva tieto perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen, on suostumus koska tahansa peruutettavissa ilmoittamalla tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle. Pyynnön perusteella poistetaan kaikki ne tiedot, joita ei ole säilytettävä, tai voida säilyttää, lain tai muun tässä tietosuojaselosteessa mainitun perusteen nojalla.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa; pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Tarkastus-, oikaisu- tai muun pyynnön voi esittää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tässä selosteessa mainituilla yhteystiedoilla.

Asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsittelyyn, jos rekisterinpitäjä ei noudata asiakkaan oikaisu- tai muuta pyyntöä.